Niške vesti

Žive na buvljaku

buvlja-pijaca-nis Po­da­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku po­tvr­đu­ju da Niš, uz Kra­lje­vo i Va­lje­vo, spa­da me­đu tri gra­da u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se 2010. naj­te­že ži­ve­lo. Grad na Ni­ša­vi, i po­red na­ja­ve ne­ko­li­ko ino­stra­nih in­ve­sti­ci­ja za 2011. go­di­nu, ko­je bi do­ne­le dve do tri hi­lja­de no­vih rad­nih me­sta, i da­lje ima oko 40.000 ne­za­po­sle­nih, sa pro­seč­nom za­ra­dom od 31.000 di­na­ra, i sa oko 6.000 ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje, što je naj­vi­še u Re­pu­bli­ci.

Broj­ni in­že­nje­ri i dru­gi vi­so­ko­struč­ni ka­dro­vi ko­ji su osta­li bez po­sla u ne­ka­da­šnjim gi­gan­ti­ma, kao što su EI, MIN, „Vul­kan“, „Ni­teks“, Fa­bri­ka pum­pi „Ja­stre­bac“, pre­se­li­li su se na bu­vlja­ke, ili ra­de za pri­vat­ne pred­u­zet­ni­ke na cr­no, ne bi­ra­ju­ći po­sao.

Sva­ka tre­ća pri­va­ti­za­ci­ja je po­ni­šte­na, pa je u pot­pu­noj ne­iz­ve­sno­sti još ne­ko­li­ko hi­lja­da rad­ni­ka, ko­ji­ma no­vi vla­sni­ci ni­su is­pla­ći­va­li za­ra­de me­se­ci­ma, pa i go­di­na­ma. U ova­kvoj si­tu­a­ci­ji, Sa­mo­stal­ni sin­di­kat gra­da i EI već su po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu da se, upo­re­do sa po­pi­som sta­nov­ni­štva, za sva­kog po­pi­sa­nog kroz po­se­ban for­mu­lar pre­ci­zi­ra nje­gov so­ci­jal­ni sta­tus ili ta­ko­zva­na „so­ci­jal­na kar­ta“.

Broj ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje u Ni­šu od 2007. go­di­ne, ka­da su na zah­tev ko­ri­sni­ka, ume­sto jed­ne por­ci­je ku­va­nog je­la dnev­no, po­če­li da se de­le me­seč­ni pa­ke­ti hra­ne, go­to­vo da je utro­stru­čen, i na spi­sku ko­ri­sni­ka za ja­nu­ar 2011. na­la­zi se oko 6.000 ime­na sa ten­den­ci­jom stal­nog ra­sta za sto­ti­nak ko­ri­sni­ka me­seč­no, me­đu ko­ji­ma je naj­vi­še de­ce. Sta­ti­stič­ki gle­da­no, go­to­vo sva­ki 45. Ni­šli­ja pre­ži­vlja­va uz ko­ri­šće­nje ovog vi­da po­mo­ći so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­jim gra­đa­ni­ma, za šta je u pro­šloj go­di­ni iz grad­skog bu­xe­ta iz­dvo­je­no 50 mi­li­o­na di­na­ra.

Zo­ran Jo­vić, di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, pre­ko ko­jeg se i ostva­ru­je pra­vo na Na­rod­nu ku­hi­nju, ka­že da je u od­no­su na de­cem­bar ja­nu­ar­ski spi­sak du­ži za 43 po­ro­di­ce ili 137 no­vih ko­ri­sni­ka me­seč­nih pa­ke­ta hra­ne.

– Po­ve­ća­nje bro­ja ko­ri­sni­ka na­sta­je i zbog to­ga što ra­ni­je lju­di sa se­la ni­su mo­gli da do­la­ze u Niš ka­ko bi na punk­to­vi­ma ku­hi­nje po­di­za­li po je­dan ku­va­ni obrok dnev­no, a sa­da im se, ka­da se de­le me­seč­ni pa­ke­ti hra­ne, to is­pla­ti. Uglav­nom se ra­di o sta­rim lju­di­ma, ko­ji na se­lu ži­ve sa­mi i bez re­dov­nih pri­ho­da. A u gra­du pra­vo na ove pa­ke­te ostva­ru­je sve vi­še po­ro­di­ca rad­ni­ka ko­ji su u me­đu­vre­me­nu osta­li bez po­sla, ili ga ni­su ni ima­li, a ovo je ina­če grad sa oko 35.000 ne­za­po­sle­nih – ka­že Jo­vić.

U grad­skom bu­xe­tu, ko­ji za 2011. iz­no­si oko 8,8 mi­li­jar­di di­na­ra, do­mi­ni­ra­ju so­ci­jal­ne stav­ke, ali zbog bes­pa­ri­ce išlo se lo­gi­kom – svi­ma po­ma­lo, ni­ko­me do­volj­no.

Pre­pro­da­ja si­ro­ti­nje
Po­ja­vu na­mir­ni­ca iz pa­ke­ta na­rod­ne ku­hi­nje na bu­vljim pi­ja­ca­ma u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad i grad­skom Cr­ve­nom kr­stu ne tu­ma­če kao znak da ko­ri­sni­ci ima­ju vi­šak hra­ne ko­ji iz­no­se na pi­ja­cu, već da se od­ri­ču de­la me­seč­nog pa­ke­ta ka­ko bi ku­pi­li ne­što dru­go, što im je neo­p­hod­no za pre­ži­vlja­va­nje. Nu­tri­ci­o­ni­sti, ko­ji su ra­ni­je po­vre­me­no kon­tro­li­sa­li ku­va­ne obro­ke hra­ne u na­rod­nim ku­hi­nja­ma, tvr­de da su ta­kvi obro­ci mno­go bo­lji od na­mir­ni­ca iz pa­ke­ta.

Izvor: Pravda

Pročitajte i...