Medicina

VOJISLAV STOJANOVIĆ

Prof. dr. Vojislav Stojanović (1906-1991), hirurg, učesnik Narodnooslobodilačke borbe, sanitetski-pukovnik JNA i počasni doktor Univerziteta u Beogradu.

Rođen je 12. novembra 1906. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1929. godine. Potom je stupio u vojnu službu i počeo specijalizaciju iz hirurgije. Posle završene specijalizacije postavljen je za šefa hirurškog odeljenja stalne Kosovske vojne bolnice. Godine 1938. postavljen je za šefa Hirurškog odeljenja Banovinske bolnice u Prokuplju.

Posle aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine, priključio se Narodnooslobodilačkom pokretu i učestvovao u Narodnooslobodilačkoj borbi kao hirurg. Godine 1944. postavljen je za hirurga Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju, a na Sremskom frontu je rukovodio celom hirurškom službom. Marta 1945. godine postavljen je za upravnika Glavne vojne bolnice u Beogradu (sadašnje Vojnomedicinske akademije). Godine 1949. postao je glavni hirurg Jugosloveske armije, kada se i demobiliše u činu sanitetskog pukovnika. Osnivač je Druge hirurške klinike u Beogradu, 1949. godine i njen dugogodišnji upravnik do penzionisanja 1977. godine. Marta 1955. godine izabran je za redovnog profesora hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, a 1956. godine za šefa Katedre hirurgije.

Kao gostujući profesor nastupao u mnogim zemljama. Objavio je preko 480 stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Predsednik Međunarodnog udruženja univerzitetskih nastavnika bio u tri mandata. Bio član mnogih međunarodnih strukovnih udruženja (Međunarodno društvo za kardiovaskularnu hirurgiju, Međunarodno hirurško društvo, član naučnog društva SSSR, počasni član Franskucskog društva i dr). Bio je član redakcija i uređivao mnoge domaće i strane naučne strukovne časopise i publikacije. Bio je član Francuske akademije hirurgije od 1980. godine, a član nacionalne medicinske akademije Francuske od 1981. godine.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih. i inostranih odlikovanja među kojima se ističe Orden francuske legije časti. Dobitnik je Oktobarske nagrade Grada Beograda, 1962; Sedmojulske nagrade SR Srbije, 1969. i nagrade AVNOJ-a, 1976. godine.

Umro je 19. januara 1991. godine u Beogradu i sahranjen je na Novom groblju.

Pročitajte i...