Inside

Univerzitetska biblioteka NIKOLA TESLA

biblioteka Nikola Tesla

Kej Mike Paligorića 2a, 18000 Niš
Telefon: 018 / 523 421
www.ubnt.ni.ac.rs

Biblioteka je opštenaučnog tipa i informativno-referalni centar Univerziteta u Nišu. Biblioteka je osnovana 18. maja 1967. godine sa ciljem da pomaže nastavu, naučni i stručni rad nastavnika i studenata Univerziteta. Od 1987. godine nosi ime Nikole Tesle. Usluge biblioteke mogu koristiti i svi građani, organizacije i firme.

Biblioteka redovno prati razvoj Univerziteta u Nišu i njegove potrebe za naučnom i stručnom literaturom i informacijama, prati razvoj bibliotečke delatnosti, zakone, standarde, razvoj informatičke tehnologije i automatizacije bibliotečkog poslovanja, i u skladu sa tim radi na izmenama i nadogradnji svoje organizacije i bibliotečkog informacionog sistema.
Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar ovog dela Srbije.
Cilj Biblioteke je da se i dalje razvija tako da u potpunosti odgovori zahtevima korisnika modernog, informatičkog doba.

Kadrovi

Posao bibliotekara postaje sve složeniji, posebno u naučnim bibliotekama. Bibliotekari postaju „informacioni provajderi“, „sistem-bibliotekari“ ili „menadžeri znanja“. Zato Biblioteka posvećuje veliku pažnju obrazovanju svojih radnika. Svi bibliotečki radnici imaju položen stručni bibliotekarski ispit, informatički su pismeni, i stalno se stručno usavršavaju

Fondovi

Jedan od najvažnijih zadataka Biblioteke je bogaćenje bibliotečkih fondova. Nabavka publikacija obavlja se u skladu sa potrebama svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu, ali i drugih naučnih i kulturnih institucija, kao i privrede Niša i okoline. Publikacije se nabavljaju kupovinom, razmenom ili poklonom. U poslednje vreme fondovi su značajno obogaćeni poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva. Biblioteka poseduje bogat fond monografskih i serijskih publikacija (uglavnom naučnih i stručnih časopisa). Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije), zbirka magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu, kao i nekoliko vrednih legata istaknutih ljudi ovoga kraja. Fond sadrži obimnu literaturu iz oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, medicine, jezika i književnosti, filozofije i psihologije, kao i najnoviju informatičku literaturu, a posebno mesto pripada brojnim kapitalnim izdanjima iz oblasti umetnosti.

Elektronske publikacije

Preko KoBSON servisa, Biblioteka ima pristup ogromnom broju najnovijih elektronskih časopisa iz svih naučnih oblasti, što je od neprocenjivog značaja za sve koji se bave naučno-istraživačkim radom. Šire informacije o KoBSON servisima mogu se dobiti na internet stranici Narodne biblioteke Srbije: http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/ U novije vreme Biblioteka nabavlja i publikacije na digitalnim nosiocima informacija a radi i na proizvodnji sopstvenih elektronskih publikacija.

Standardi

Biblioteka u svom radu primenjuje najnovije svetske i domaće bibliotečke standarde i pravila. Celokupan proces rada je automatizovan. Biblioteka je uključena u Akademsku mrežu Srbije i projekat „Virtuelna biblioteka Srbije“.

Razvojna i informativna delatnost

Biblioteka prati razvoj bibliotečke delatnosti u Srbiji i svetu i brine o sopstvenom stručnom i tehnološkom razvoju. Istovremeno, Biblioteka rado pruža pomoć svim fakultetskim bibliotekama Univerziteta, kao i narodnim i školskim bibliotekama u okruženju.

Informativna delatnost Biblioteke ima za cilj da korisnicima pruži pomoć u pronalaženju svih vrsta naučnih i stručnih informacija, na osnovu sopstvenog i fondova drugih biblioteka u zemlji i svetu, kao i korišćenjem ostalih klasičnih i elektronskih izvora informacija. U okviru ove delatnosti radi i Centar za pravne informacije koji poseduje bogatu zbirku naučne i stručne literature iz oblasti domaćeg i evropskog prava.

nikola tesla biblioteka

Centar za pravne informacije

Centar ima veliki značaj za Univerzitet u Nišu, grad i region, jer svi zainteresovani korisnici mogu na jednom mestu dobiti informacije iz svih pravnih oblasti. Zato su potencijalni korisnici svi oni kojima su informacije ovoga tipa neophodne: univerzitetski nastavnici i saradnici, studenti, organi lokalne uprave, radnici pravosudnih organa, advokati, nevladine organizacije, građani i ustanove. Centar za pravne informacije prikuplja domaću i inostranu literaturu iz oblasti prava u štampanom ili elektronskom obliku i daje je na korišćenje.

Fond Centra čine, pre svega, knjige i časopisi, ali i najsavremeniji nosioci informacija – kompakt diskovi i elektronske baze podataka. Centar poseduje zakonodavnu, priručnu i udžbeničku literaturu iz svih pravnih oblasti. Veliki je broj publikacija na temu srpskog prava, međunarodnih pravnih odnosa, prava Evropske Unije, ljudskih prava i prava manjina, genocida, prevencije kriminaliteta i računarskog kriminala, pravnog aspekta problema tranzicije, globalilacije i lustracije, ekspanzije terorizma, pravne reforme, sudstva i advokature.

Centar za pravne informacije formiran je u periodu od 2002. do 2004. godine, uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno društvo Beograd

Izdavačka delatnost

Biblioteka razvija sopstvenu izdavačku delatnost. Publikacije izdaje samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima.
U okviru Biblioteke Bibliografije objavljuje bibliografije radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Nišu, bibliografije članaka iz časopisa, kataloge i razne popise literature.
U Biblioteci Monografije objavljuje knjige koje su sadržajem vezane za Nikolu Teslu, grad Niš ili bibliotečku delatnost.

Izložbe

U želji da svoje fondove što više približi korisnicima, Biblioteka organizuje izložbe novonabavljenih publikacija, kao i tematske izložbe vezane za aktuelne događaje ili značajne datume u nauci i kulturi. Takođe, Biblioteka organizuje i prodajne izložbe knjiga renomiranih srpskih izdavača i uvoznika.

Promocije

Biblioteka organizuje promocije svojih i izdanja Univerziteta, kao i drugih značajnih publikacija iz oblasti nauke i umetnosti.

Saradnja

Univerzitetska biblioteka sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima u zemlji i inostranstvu na razmeni informacija, nabavci publikacija, na obrazovanju bibliotekara i korisnika, kao i na izgradnji jedinstvenog bibliotečkog sistema Srbije.
Aktivan je učesnik u domaćim stručnim udruženjima.
Biblioteka se trudi da aktivno učestvuje u naučnom i kulturnom životu Univerziteta i grada Niša, i zato sarađuje sa svim fakultetima, lokalnim organima uprave, sa kulturnim institucijama, nevladinim i drugim organizacijama, firmama i pojedincima.
Biblioteka je radila na većem broju projekata od kojih je najvažniji TEMPUS .

Tempus

U saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu i Kragujevcu, Biblioteka je konkurisala i dobila TEMPUS projekat UM_JEP 16059/2001 , „IZGRADNjA KOOPERATIVNE MREŽE AKADEMSKIH BIBLIOTEKA U SRBIJI“, koji je realizovan od 2002. do 2004. godine. Inostrani partneri bili su Humboltov univerzitet u Berlinu, Univerzitet u Beču i Midlseks univerzitet u Londonu.
Projekat je ocenjen kao jedan od najuspešnijih u Srbiji.

Planovi

Sve do sada postignuto svrstava Univerzitetsku biblioteku u Nišu među najsavremenije biblioteke u Srbiji.
Krajnji cilj razvoja Univerzitetske biblioteke u Nišu na početku 21. veka je pretvaranje iz doskora klasične biblioteke u savremeni informacioni multimedijalni centar, kadrovski, organizaciono i tehnički tako osposobljen da može da ispuni sve zahteve nastavnih, naučnih i kulturnih procesa Univerziteta u Nišu, grada Niša i regiona koji mu gravitiraju.

Organizacija biblioteke

 • Odeljenje nabavke i obrade monografskih publikacija
  Poslovi: formiranje predloga nabavne politike, nabavka monografskih publikacija (u klasičnom ili elektronskom obliku), inventarisanje, signiranje, stručna i predmetna klasifikacija.
 • Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija
  Poslovi: formiranje predloga nabavne politike, nabavka serijskih publikacija (u klasičnom ili elektronskom obliku), inventarisanje, signiranje, stručna i predmetna klasifikacija.
 • Informativno-pozajmno odeljenje
  Poslovi: smeštaj, zaštita i umnožavanje bibliotečke građe, evidencija cirkulacije, informativno-referalna delatnost, međubibliotečka pozajmica, kulturna i propagandna delatnost.
 • Odeljenje razvoja
  Poslovi: praćenje razvoja bibliotečke delatnosti, razvoja informatičke tehnologije i automatizacije bibliotečkog poslovanja, predlaganje mera za unapređenje rada Biblioteke; održavanje lokalne računarske mreže i obuka radnika za korišćenje informatičke tehnologije.
 • Opšta služba
  Poslovi: pravni, finansisjki, administrativni i drugi zajednički poslovi.

Univerzitetska biblioteka je smeštena u južnom krilu zgrade Univerziteta u Nišu, pored niške tvrđave.

Prostorini plan

U prizemlju Biblioteke nalaze se magacini fondova i Odeljenje nabavke i obrade knjiga.
Prvi sprat je namenjen korisnicima Biblioteke – Informativno-pozajmno odeljenje i čitaonice.
Na drugom spratu se nalaze Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija i Opšta služba.

Pročitajte i...