Akademski život, nauka

RADMILA KOVAČEVIĆ

RADMILA KOVAČEVIĆ

Nastavnik na predmetu Uvod u gradansko pravo i Stvarno pravo u zvanju redovnog profesora. Rodena je 1947. godine u Cukurovcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu 1970. godine, na kome i radi od 1971. godine. Magistarsku tezu „Sadržina stvarnih službenosti“ odbranila na Pravnom fakultetu u Niöu 1977, a doktorsku disertaciju „Upravljanje, korišcenje i raspolaganje sredstvima u društvenoj svojini i teorije gradanskih subjektivnih prava“ na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1981. godine.