Niške vesti

Podstrek jugu Srbije

Niš Pre­se­lje­nje se­di­šta Fon­da za raz­voj iz Be­o­gra­da u Niš omo­gu­ći­će da se i ju­žni i ju­go­i­stoč­ni de­lo­vi ze­mlje raz­vi­ja­ju pod­jed­na­ko kao osta­li.
Od­lu­ka Vla­de Sr­bi­je da se se­di­šte Fon­da za raz­voj Re­pu­bli­ke pre­se­li iz Be­o­gra­da u Niš od ve­li­kog je zna­ča­ja za ce­lu ju­žnu i ju­go­i­stoč­nu Sr­bi­ju, re­kao je za „Po­li­ti­ku“ gra­do­na­čel­nik Ni­ša Mi­loš Si­mo­no­vić. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, ko­rist od ovog po­te­za ima­će ce­la ze­mlja:

– Uz či­nje­ni­cu da je jug Sr­bi­je za­o­stao po­sled­njih go­di­na u od­no­su na dru­ge re­gi­o­ne i da se na pod­ruč­ju ovog de­la ze­mlje kri­za ose­ća mno­go vi­še ne­go u dru­gim kra­je­vi­ma na­še ze­mlje, od­lu­ka vla­de o pre­se­lje­nju ovog fon­da je pr­vi, ali i naj­ve­ći ko­rak ka oži­vlja­va­nju in­du­strij­ske pro­iz­vod­nje i raz­vo­ju po­ljo­pri­vre­de i dru­gih pri­vred­nih gra­na. Na­rav­no, ne tre­ba oče­ki­va­ti da će se efek­ti vi­de­ti od­mah, jer će sve mo­ra­ti da se ra­di plan­ski i na du­ži pe­ri­od. Pri­vre­da ni­škog, to­plič­kog, ju­žno­mo­rav­skog ili pi­rot­skog kra­ja uvek je ima­la zna­čaj­no me­sto u pri­vre­di Sr­bi­je i ve­ru­je­mo da će br­zo, već kroz ne­ko­li­ko go­di­na po­no­vo bi­ti zna­ča­jan no­si­lac raz­voj­nih to­ko­va.

O to­me šta se pla­ni­ra u ve­zi sa or­ga­ni­za­ci­jom ra­da Fon­da za raz­voj u Ni­šu, Si­mo­no­vić ka­že:

– Na­me­ra nam je da se na jed­nom me­stu oku­pe struč­ni lju­di sa ši­reg pod­ruč­ja ovog de­la ze­mlje, ko­ji će naj­bo­lje zna­ti da sa­gle­da­ju po­tre­be, ide­je, pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve za iz­la­zak ju­go­i­stoč­ne i ju­žne Sr­bi­je iz kri­ze. Niš kao ve­li­ki pri­vred­ni i uni­ver­zi­tet­ski cen­tar, ali i osta­li gra­do­vi ima­ju kva­li­tet­ne, spo­sob­ne lju­de ko­ji će kroz rad Fon­da za raz­voj mo­ći još vi­še da se do­ka­žu. Pri­rod­ni i pri­vred­ni po­ten­ci­ja­li su ve­li­ki, ali su ne­is­ko­ri­šće­ni. Za­to se i ve­ru­je da će du­go­roč­ni efek­ti pre­se­lje­nja ovog dr­žav­nog fon­da bi­ti iz­u­zet­ni – re­kao je gra­do­na­čel­nik Ni­ša.

Slič­no se raz­mi­šlja i u Re­gi­o­nal­noj pri­vred­noj ko­mo­ri u Ni­šu, gde je pred­sed­nik Mi­lo­van Ko­cić re­kao:

– Naj­vi­še oče­ku­je­mo od su­štin­skog i plan­skog re­ša­va­nja pro­ble­ma. Sa­mo pri­su­stvo fon­da u Ni­šu otva­ra ve­li­ke mo­guć­no­sti da se po­ten­ci­jal­ni ko­ri­sni­ci sred­sta­va mno­go efi­ka­sni­je i bli­že, bez gu­blje­nja vre­me­na i pu­to­va­nja u Be­o­grad, upo­zna­ju sa mo­guć­no­sti­ma ko­ri­šće­nja sred­sta­va ko­ja dr­ža­va iz­dva­ja i na­me­ra­va da ulo­ži u svoj raz­voj. Naj­kra­će re­če­no, do­la­zak fon­da u ovaj deo Sr­bi­je iz­u­zet­na je pri­li­ka za ce­lo­kup­no oži­vlja­va­nje in­du­stri­je, pro­iz­vod­nih i za­nat­skih de­lat­no­sti, i, u ko­nač­nom, za za­u­sta­vlja­nje pa­da pri­vred­nih kre­ta­nja i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta i za­po­šlja­va­nje, ko­je je je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma sa ko­jim su jug i ju­go­i­stok na­še ze­mlje su­o­če­ni po­sled­njih go­di­na.

Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, u se­di­štu Fon­da za raz­voj u Ni­šu bi­će za­po­sle­no tri­de­se­tak struč­nja­ka iz svih obla­sti, a bi­će iza­bra­ni po­sle ras­pi­sa­nog kon­kur­sa.

Izvor: Politika