Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Tag Archives: vilin grad

Čelična Ledi – Vilin Grad

Meril Strip u ulozi čelične ledi Margaret Tačer nudi jednu od svojih najboljih glumačkih rola. Ovo je retrospektivni film o vladavini nekadašnje premijerke, jedne od najznačajnijih političarki u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva i sveta. Detaljnije »

Podržan projekat ”Vilin Grad”

Članovi Gradskog veća jednoglasno su usvojili Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da donese rešenje o prihvatanju učešća u projektu "Bioskop Vilin grad Detaljnije »

Grad platio 120 miliona dinara duga

Po­sle vi­še­go­di­šnjih gu­bi­ta­ka i blo­ki­ra­nih ra­ču­na, afe­ra oko po­slov­nih ugo­vo­ra i ogrom­nih du­go­va ko­je je Grad pla­tio, Vla­da Sr­bi­je je pro­šle ne­de­lje do­ne­la od­lu­ku da pre­o­sta­la imo­vi­na ne­ka­da­šnjeg jav­nog pred­u­ze­ća "NišÂ­film", ko­je već dve go­di­ne ne oba­vlja svo­ju de­lat­nost, pri­pad­ne Gra­du. Detaljnije »