Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Tag Archives: Radovan Lale Đurić

Više od 850 likovnih umetnika u trci za nagradu

Na konkurs Niš art fondacije za mlade likovne umetnike (do 35 godina) stiglo je preko 850 radova, kaže za "Blic” Neda Arnerić, glumica i istoričar umetnosti, predsednik žirija pomenute fondacije koja već šestu godinu zaredom realizuje konkurs kojim podstiče stvaralaštvo mladih likovnjaka u Srbiji. Detaljnije »

Velika misija NAF-a

Nju­jor­ški sli­kar Ra­do­van La­le Đu­rić, ni­ške go­re list, osno­vao je Ni­šku art fon­da­ci­ju (NAF) kra­jem 2003. go­di­ne, sa gru­pom svo­jih pri­ja­te­lja" Jo­va­nom Ći­ri­lo­vim, Oljom Iva­njic­ki, Ne­dom Ar­ne­rić, Gor­da­nom Su­šom, Ra­dom Đu­ri­čin, Dra­go­šem Sto­ja­no­vi­ćem, Đor­đem La­lo­še­vi­ćem, Ti­ho­mi­rom Tri­vun­cem, Mi­haj­lom Spa­so­vi­ćem i Ne­na­dom Cvet­ko­vi­ćem. Detaljnije »