Grad platio 120 miliona dinara duga

Po­sle vi­še­go­di­šnjih gu­bi­ta­ka i blo­ki­ra­nih ra­ču­na, afe­ra oko po­slov­nih ugo­vo­ra i ogrom­nih du­go­va ko­je je Grad pla­tio, Vla­da Sr­bi­je je pro­šle ne­de­lje do­ne­la od­lu­ku da pre­o­sta­la imo­vi­na ne­ka­da­šnjeg jav­nog pred­u­ze­ća „NišÂ­film“, ko­je već dve go­di­ne ne oba­vlja svo­ju de­lat­nost, pri­pad­ne Gra­du.

Detaljnije

Velika misija NAF-a

Nju­jor­ški sli­kar Ra­do­van La­le Đu­rić, ni­ške go­re list, osno­vao je Ni­šku art fon­da­ci­ju (NAF) kra­jem 2003. go­di­ne, sa gru­pom svo­jih pri­ja­te­lja“ Jo­va­nom Ći­ri­lo­vim, Oljom Iva­njic­ki, Ne­dom Ar­ne­rić, Gor­da­nom Su­šom, Ra­dom Đu­ri­čin, Dra­go­šem Sto­ja­no­vi­ćem, Đor­đem La­lo­še­vi­ćem, Ti­ho­mi­rom Tri­vun­cem, Mi­haj­lom Spa­so­vi­ćem i Ne­na­dom Cvet­ko­vi­ćem.

Detaljnije

Žive na buvljaku

Po­da­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku po­tvr­đu­ju da Niš, uz Kra­lje­vo i Va­lje­vo, spa­da me­đu tri gra­da u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se 2010. naj­te­že ži­ve­lo. Grad na Ni­ša­vi, i po­red na­ja­ve ne­ko­li­ko ino­stra­nih in­ve­sti­ci­ja za 2011. go­di­nu, ko­je bi do­ne­le dve do tri hi­lja­de no­vih rad­nih me­sta, i da­lje ima oko 40.000 ne­za­po­sle­nih, sa pro­seč­nom za­ra­dom od 31.000 di­na­ra, i sa oko 6.000 ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje, što je naj­vi­še u Re­pu­bli­ci.

Detaljnije