Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Tag Archives: pokloni život

4.000 Nišlija poklonilo život

Vi­še od 4.000 Ni­šli­ja i gra­đa­na Sr­bi­je iz dru­gih gra­do­va, str­plji­vo je če­ka­lo u re­du is­pred Klu­ba Voj­ske, ka­ko bi u okvi­ru ak­ci­je "Po­klo­ni ži­vot" da­li uzor­ke kr­vi na osno­vu ko­jih će se utvr­di­ti po­sto­ji li me­đu do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma po­du­dar­ni do­nor, či­je bi ma­tič­ne će­li­je spa­si­le ži­vot To­mi­sla­vu Cvet­ko­vi­ću (34) iz Ni­ša. On već vi­še go­di­na bo­lu­je od in­fo­bla­sne le­u­ke­mi­je ti­pa B. Detaljnije »

Akcija tipizacije “Pokloni život”

Tomislav Cvetković iz Niša (34 god.) boluje od akutne linfoblasne leukemije tipa B (B" CCLC 91.0) Lečen je u Nišu od 2008. godine 30 meseci i nakon 6 meseci od zadnje terapije održavanja dolazi do relapsa bolesti. Detaljnije »

Pokloni život – Poziv GO Palilula

Gradska opština Palilula poziva građane, posebno dobrovoljne davaoce krvi, da se odazovu Dobrovoljnoj akciji tipizacije - POKLONI ŽIVOT, koja će se održati u Nišu, u subotu 09.07.2011. u Domu vojske Srbije (od 09 do 18 časova). Za tipizaciju će se od pojedinaca uzimati periferna krv i prema važećim etičkim standardima, davaci periferne krvi potpisaće informisani pristanak (informed consent). Detaljnije »