Žive na buvljaku

Po­da­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku po­tvr­đu­ju da Niš, uz Kra­lje­vo i Va­lje­vo, spa­da me­đu tri gra­da u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se 2010. naj­te­že ži­ve­lo. Grad na Ni­ša­vi, i po­red na­ja­ve ne­ko­li­ko ino­stra­nih in­ve­sti­ci­ja za 2011. go­di­nu, ko­je bi do­ne­le dve do tri hi­lja­de no­vih rad­nih me­sta, i da­lje ima oko 40.000 ne­za­po­sle­nih, sa pro­seč­nom za­ra­dom od 31.000 di­na­ra, i sa oko 6.000 ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje, što je naj­vi­še u Re­pu­bli­ci.

Detaljnije