Akademski život, nauka

MILAN PETROVIĆ

Prof. Dr MILAN PETROVIĆ rođen je 1947. godine u Šapcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1969. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1982. godine. Magistarsku tezu „Imisije u privatnom pravu“ odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu 1973, a doktorsku disertaciju „Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava“ na istom Fakultetu 1979. godine. Nastavnik je na predmetu Upravno pravo i predmetu Nauka o upravljanju sa pravnom informatikom u zvanju redovnog profesora.