Niške vesti

Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija

mladi-su-zakonOrganizacija civilnog društva PROAKTIV iz Niša uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za NIŠAVSKI okrug.

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:
Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1. mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;
2. zaštiti životne sredine;
3. uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;
4. humanitarnim akcijama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:
Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih) sa teritorije Nišavskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Očekuje se da realizacija ovih projekata doprinese povećanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, omogući mladima da iskažu svoj doprinos društvenoj zajednici, humanost i solidarnost, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu, a moguće je i animirati i uključiti i širu društvenu zajednicu.

Omladinska volonterska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji Nišavskogokruga.

Osnovni kriterijumi za vrednovanje predloženih akcija su:

– cilj akcije (tačka 1 prijavnog forumalara);
– broj mladih uključenih u akciju (tačka 2 prijavnog forumalara);
– kvalitet akcije (inovativnost, korisnost i održivost (tačka 3 prijavnog forumalara);
– racionalnost budžeta (tačka 4 prijavnog forumalara).

IZNOS SREDSTAVA I VREME IMPLEMENTACIJE:
Predložena akcija mora biti sprovedena u periodu od 12. avgusta do 01. oktobra 2011. godine. Maksimala vrednost predložene akcije može iznositi 100.000,00 dinara.

Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti kroz pregovore sa podnosiocem prijave umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava potreban za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu nerealan.

PODRŠKA U REALIZACIJI OMLADINSKIH VOLONTERSKIH AKCIJA:
Svim odabranim udruženjima i neformalnim grupama mladih će biti obezbeđena podrška od strane organizacije civilnog društva PROAKTIV – Resurs centra kroz dvodnevnu obuku za po 2-3 predstavnika odabranog udruženja/neformalne grupe (koja će se okvirno održati u periodu od 20 juna do 10. jula 2011. godine), tehničko-stručnu i finansijsku podršku tokom realizacije omladinskih volonterskih akcija, kao i predstavljanja omladinskih volonterskih akcija tokom javnog događaja koji će biti organizovan od strane organizacije civilnog društva PROAKTIV – Resurs centra.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLJUČITI:
Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za realizaciju omladinske volonterske akcije i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.

Neprihvatljivi troškovi, odnosno troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su: honorari nosioca aktivnosti omladinske volonterske akcije, kupovina tehničke opreme i kupovina ili štampanje promotivnog materijala kojim se ili narušava zdravlje ili se promovišu nezdravi načini života i koji nisu u skladu sa principima Nacionalne strategije za mlade.

GDE I KAKO SE ŠALJU PRIJAVE, PROCENA I ODABIR
Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu aktivizammladih@proaktiv.org.rs
sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu:

Organizacija civilnog društva
PROAKTIV
Obrenovićeva 59/IV/44
18000 Niš

Nakon zatvaranja konkursa petočlana Komisija koju formira organizacija civilnog društva PROAKTIV u sledećem sastavu: predstavnici lokalnih medija, kancelarija za mlade i udruženja nosicoa projekta, će odabrati šest (6) omladinskih volonterskih akcija „Mladi su zakon“ koje će biti finansirana u iznosu do 100.000,00 dinara po akciji.

Konkurs je otvoren od 09.maja do 09. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave. Prijave koje nose datum pošiljke nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na veb sajtu udruženja: www.proaktiv.org.rs, putem e-maila: aktivizammladih@proaktiv.org.rs, ili telefonom na 018/244 894. Kontakt osoba Ivan Topalović 060 44 25 468.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. juna nakon odluke Komisije.

Svi učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima od strane udruženja, a lista odobrenih akcija iz svih okruga biće objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

Pročitajte i...