Akademski život, nauka

EMILIJA ŽIVANOVIĆ

Emilija Živanović

Mr Emilija Živanović je rođena 10. jula 1975. godine u Nišu, Srbija i Crna Gora. Stekla je diplomu diplomiranog fizičara za primenjenu fiziku na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta i diplomu magistra tehničkih nauka na Elektronskom fakultetu u Nišu 1999. i 2004., redom. Od 2001. godine radi na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je trenutno angažovana kao asistent za primenjenu fiziku. Autor je i koautor šest naučnih radova. Njena oblast istraživanja su fizički i hemijski procesi (uključujuci i njihove Monte Karlo simulacije) i mehanizmi koji dovode do proboja i pražnjenja u gasovima na niskim pritiscima.