Inside

Biblioteke u Nišu

Narodna biblioteka "Stevan Sremac"

Niš Dušana Kostića 9, tel: 018/22-542, 24-153, tel/faks: 22-060,
Dečije odeljenje: 44-087
www.nbss.rs

Radno vreme: Radnim danom od 7 do 20 sati,subotom i nedeljom od 8 do 13 sati

Kratak istorijat čitališta i biblioteke
Kao godina osnivanja Narodne biblioteke uzima se 1879. godina. Grupa gimnazijskih profesora je u okviru škole osnovala biblioteku i čitaonicu, koja je, osim učenicima, sližila građanima Niša. Prema izveštaju Stevana Sremca, profesora Gimnazije i delovođe biblioteke, već naredne 1880. godine, biblioteka je imala 107 članova, na poklon dobila 45 knjiga i bila pretplaćena na 22 domaća i strana lista i časopisa. 13. maja 1894. godine, vladika niški Jeronim Jovanović testamentom zaveštava svoju zgradu i 2.000 knjiga, mahom crkvenih. Stevan Sremac je još za života zaveštao biblioteci 770 knjiga, koje su 1908. godine smeštene u njene fondove. Bugari će 1915. godine odneti 15.000 knjiga da bi 1924. godine vratili samo 1.000. Do 1941. godine se obnavljaju fondovi uz rad jednog neplaćenog bibliotekara i starateljstvo direktora Gimnazije. Godine 1941. Nemci spaljuju 5.000 odabranih knjiga, a ostalom fondu se gubi trag. Organizovanjem sabirne akcije, koja je oglašena 11. novembra 1944. godine, biblioteka obnavlja svoje fondove, ali će ih velika poplava 1948. godine ponovo uništiti. Tek posle toga, biblioteka počinje da se razvija, da obogaćuje književne fondove, poboljšava materijalni položaj, povećava i jača kadar, specijalizuje sližbe i postaje jedan od najznačajnijih faktora u kulturnom životu grada.

Status biblioteke
Biblioteka je samostalna i matična za nišavski okrug.

Organizacija odeljenja i službi
Celokupno poslovanje biblioteke podeljeno je na dva sektora, za bibliotečko poslovanje i za opšte poslove.
U okviru sektora za bibliotečko poslovanje su:
• odeljenje nabavke o obrade
• odeljenje stručne knjige
• opšte pozajmno odeljenje
• odeljenje knjiga za decu
• odeljenje periodike
• odeljenje zavičajnih i posebnih fondova
• odeljenje za matične poslove
• redakcija književnog i kulturnog programa
U okviru sektora za opšte poslove su sve prateće delatnosti potrebne jednoj samostalnoj ustanovi kao i knjigoveznica i sito štampa.

Prostor
Biblioteka raspolaže sa 1.200 m2 prostora, uglavno nenamenski građenog, kao i čitaoničkim prostorom sa 185 mesta.

Kadrovi
Biblioteka zapošljava 54 radnika. Sa visokom školskom spremom je 19 radnika, sa višom 9, sa srednjom 20, kv majstora 2, polukvalifikovan 1 i sa osnovnom školom 3. Bibliotečkim poslovanjem se bave 44 radnika.

Fondovi
• fond beletristike: delimično slobodan pristup, ukupno 114.427 knjiga.
• fond stručne knjige: nema slobodan pristup, ukupno 38.468 knjiga i 5.669 na stranim jezicima.
• fond knjiga za decu: pristup slobodan, ukupno 63.029 knjiga i 4 časopisa za decu.
• fond periodike: čitaonica sa 16 mesta, izdvojeni stari i retka periodika, ukupno 44.130 svezaka, časopisa i 1.305 godišta novina.
• zavičajni fond: ukupno 2.760 knjiga i 363 starih i retkih. Prikuplja i obrađuje periodične pulikacije, kartografske publikacije, separate, grafike, rukopisnu građu, audio i vizuelni materijal, plakate, letke, pozivnice, prospekte, programe manifestacija, propagandni materijal i drugi sitan bibliotečki materijal.
• legati: Legat niškog vladike Jeronima iz 1894. godine kojim zaveštava 2.000 knjiga i kuću sa placem. Legat Stevana Sremca od 770 knjiga sa radnom sobom.
• zbirke: referensna zbirka, zbirka grafika, izdanja SANU, izdanja SKZ, a u okviru Odeljenja stare i retke čuvaju se 38 zbirki koje su po katalogu Janka Hrkalovića proglašene retkim. Kao posebna zbirka u fondu se čuva celokupno dosadašnje stvaralaštvo signalističke poezije Miroljuba Todorovića.

Kulturna delatnost
Biblioteka je, naročito zadnjih godina, jedna od najznačajnijih centara Niša. Biblioteka u toku nedelje organizuje u proseku jedan kulturni događaj. Za te manifestacije kulturnog sadržaja adaptirana su tri atraktivna prostora: podrum, velika terasa i dvorište. Književne večeri, tribine i iložbe organizuju se sa podjednakom pažnjom i afirmisanim i manje poznatim stvaraocima iz oblasti literature, slikarstva, karikaturistima, muzičarima, glumcima i naučnim radnicima. O realizaciji brine urednik književnog i kulturnog programa, a angažuju se svi radnici biblioteke.
Biblioteka je i sponzor mnogih kulturnih aktivnosti (Likovna kolonija u Sićeve, Književna kolonija u Sićevu, Susreti sela niške opštine, Svetosavski susreti niških škola).

Izdavačka delatnost
Biblioteka je izvršila sve pripreme za izdavanje jednog časopisa, zbirke pesama i kataloga posebnih fondova. Izdavačka delatnost će biti pokrenuta boljom materijalnom situacijom. Za sada je samo suizdavač nekoliko pesničkih zbirki i naučnih dela.

Mreža biblioteka u opštini
Biblioteka ima 6 ogranaka u mesnim kancelarijama na periferiji grada sa prosečno 6.500 knjiga i sa po 8 naslova periodičnih izdanja. Završene su sve pripreme za početak rada ogranka u selu Gornji Matejevac. Pružena je pomoć, kako stručna tako i u knjigama selima Sićevo i Prva Kutina i omogućen početak rada. Biblioteka je izvršila upis u Registar biblioteka 30 školskih biblioteka. U toku je rad na upisu ostalih. Biblioteke većih preduzeća su u tesnoj vezi sa Narodnom bibliotekom.

Specifičnosti
Osmišljenim bibliotečkim marketingom, o biblioteci se 2-3 puta nedeljno piše ili govori u skoro svim lokalnim javnim glasilima (vodi se pres kliping). Neka glasila imaju i stalne rubrike koje pripremaju i pišu bibliotekari. Pred kraj svake godine biblioteka okuplja 30 najativnijih čitalaca i na svečanosti im dodeljuje knjige i počasne članske karte. Jednom godišnje organizuje se i koktel za darodavce i uručiju im se zahvalnice, takođe u prisustvu javnih glasila.

Univerzitetska biblioteka NIKOLA TESLA

je biblioteka opštenaučnog tipa i informativno-referalni centar Univerziteta u Nišu. Biblioteka je osnovana 18. maja 1967. godine sa ciljem da pomaže nastavu, naučni i stručni rad nastavnika i studenata Univerziteta. Od 1987. godine nosi ime Nikole Tesle. Usluge biblioteke mogu koristiti i svi građani, organizacije i firme.

Biblioteka redovno prati razvoj Univerziteta u Nišu i njegove potrebe za naučnom i stručnom literaturom i informacijama, prati razvoj bibliotečke delatnosti, zakone, standarde, razvoj informatičke tehnologije i automatizacije bibliotečkog poslovanja, i u skladu sa tim radi na izmenama i nadogradnji svoje organizacije i bibliotečkog informacionog sistema.
Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar ovog dela Srbije.
Cilj Biblioteke je da se i dalje razvija tako da u potpunosti odgovori zahtevima korisnika modernog, informatičkog doba.

KADROVI
Posao bibliotekara postaje sve složeniji, posebno u naučnim bibliotekama. Bibliotekari postaju "informacioni provajderi", "sistem-bibliotekari" ili "menadžeri znanja". Zato Biblioteka posvećuje veliku pažnju obrazovanju svojih radnika. Svi bibliotečki radnici imaju položen stručni bibliotekarski ispit, informatički su pismeni, i stalno se stručno usavršavaju

FONDOVI
Jedan od najvažnijih zadataka Biblioteke je bogaćenje bibliotečkih fondova. Nabavka publikacija obavlja se u skladu sa potrebama svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu, ali i drugih naučnih i kulturnih institucija, kao i privrede Niša i okoline. Publikacije se nabavljaju kupovinom, razmenom ili poklonom. U poslednje vreme fondovi su značajno obogaćeni poklonima pojedinaca i institucija iz zemlje i inostranstva. Biblioteka poseduje bogat fond monografskih i serijskih publikacija (uglavnom naučnih i stručnih časopisa). Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije), zbirka magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu, kao i nekoliko vrednih legata istaknutih ljudi ovoga kraja. Fond sadrži obimnu literaturu iz oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, medicine, jezika i književnosti, filozofije i psihologije, kao i najnoviju informatičku literaturu, a posebno mesto pripada brojnim kapitalnim izdanjima iz oblasti umetnosti.

ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE
Preko KoBSON servisa, Biblioteka ima pristup ogromnom broju najnovijih elektronskih časopisa iz svih naučnih oblasti, što je od neprocenjivog značaja za sve koji se bave naučno-istraživačkim radom. Šire informacije o KoBSON servisima mogu se dobiti na internet stranici Narodne biblioteke Srbije: http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/ U novije vreme Biblioteka nabavlja i publikacije na digitalnim nosiocima informacija a radi i na proizvodnji sopstvenih elektronskih publikacija.

STANDARDI
Biblioteka u svom radu primenjuje najnovije svetske i domaće bibliotečke standarde i pravila. Celokupan proces rada je automatizovan. Biblioteka je uključena u Akademsku mrežu Srbije i projekat „Virtuelna biblioteka Srbije“.

RAZVOJNA DELATNOST
Biblioteka prati razvoj bibliotečke delatnosti u Srbiji i svetu i brine o sopstvenom stručnom i tehnološkom razvoju. Istovremeno, Biblioteka rado pruža pomoć svim fakultetskim bibliotekama Univerziteta, kao i narodnim i školskim bibliotekama u okruženju.

INFORMATIVNA DELATNOST
Informativna delatnost Biblioteke ima za cilj da korisnicima pruži pomoć u pronalaženju svih vrsta naučnih i stručnih informacija, na osnovu sopstvenog i fondova drugih biblioteka u zemlji i svetu, kao i korišćenjem ostalih klasičnih i elektronskih izvora informacija. U okviru ove delatnosti radi i Centar za pravne informacije koji poseduje bogatu zbirku naučne i stručne literature iz oblasti domaćeg i evropskog prava.

CENTAR ZA PRAVNE INFORMACIJE
Centar ima veliki značaj za Univerzitet u Nišu, grad i region, jer svi zainteresovani korisnici mogu na jednom mestu dobiti informacije iz svih pravnih oblasti. Zato su potencijalni korisnici svi oni kojima su informacije ovoga tipa neophodne: univerzitetski nastavnici i saradnici, studenti, organi lokalne uprave, radnici pravosudnih organa, advokati, nevladine organizacije, građani i ustanove. Centar za pravne informacije prikuplja domaću i inostranu literaturu iz oblasti prava u štampanom ili elektronskom obliku i daje je na korišćenje.

Fond Centra čine, pre svega, knjige i časopisi, ali i najsavremeniji nosioci informacija – kompakt diskovi i elektronske baze podataka. Centar poseduje zakonodavnu, priručnu i udžbeničku literaturu iz svih pravnih oblasti. Veliki je broj publikacija na temu srpskog prava, međunarodnih pravnih odnosa, prava Evropske Unije, ljudskih prava i prava manjina, genocida, prevencije kriminaliteta i računarskog kriminala, pravnog aspekta problema tranzicije, globalilacije i lustracije, ekspanzije terorizma, pravne reforme, sudstva i advokature.

Centar za pravne informacije formiran je u periodu od 2002. do 2004. godine, uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno društvo Beograd

IZDAVAÄŒKA DELATNOST
Biblioteka razvija sopstvenu izdavačku delatnost. Publikacije izdaje samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima.
U okviru Biblioteke Bibliografije objavljuje bibliografije radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Nišu, bibliografije članaka iz časopisa, kataloge i razne popise literature.
U Biblioteci Monografije objavljuje knjige koje su sadržajem vezane za Nikolu Teslu, grad Niš ili bibliotečku delatnost.

IZLOŽBE
U želji da svoje fondove što više približi korisnicima, Biblioteka organizuje izložbe novonabavljenih publikacija, kao i tematske izložbe vezane za aktuelne događaje ili značajne datume u nauci i kulturi. Takođe, Biblioteka organizuje i prodajne izložbe knjiga renomiranih srpskih izdavača i uvoznika.

PROMOCIJE
Biblioteka organizuje promocije svojih i izdanja Univerziteta, kao i drugih značajnih publikacija iz oblasti nauke i umetnosti.

SARADNjA
Univerzitetska biblioteka sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima u zemlji i inostranstvu na razmeni informacija, nabavci publikacija, na obrazovanju bibliotekara i korisnika, kao i na izgradnji jedinstvenog bibliotečkog sistema Srbije.
Aktivan je učesnik u domaćim stručnim udruženjima.
Biblioteka se trudi da aktivno učestvuje u naučnom i kulturnom životu Univerziteta i grada Niša, i zato sarađuje sa svim fakultetima, lokalnim organima uprave, sa kulturnim institucijama, nevladinim i drugim organizacijama, firmama i pojedincima.
Biblioteka je radila na većem broju projekata od kojih je najvažniji TEMPUS .

TEMPUS
U saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom u Beogradu i Kragujevcu, Biblioteka je konkurisala i dobila TEMPUS projekat UM_JEP 16059/2001 , "IZGRADNjA KOOPERATIVNE MREŽE AKADEMSKIH BIBLIOTEKA U SRBIJI", koji je realizovan od 2002. do 2004. godine. Inostrani partneri bili su Humboltov univerzitet u Berlinu, Univerzitet u Beču i Midlseks univerzitet u Londonu.
Projekat je ocenjen kao jedan od najuspešnijih u Srbiji.

PLANOVI
Sve do sada postignuto svrstava Univerzitetsku biblioteku u Nišu među najsavremenije biblioteke u Srbiji.
Krajnji cilj razvoja Univerzitetske biblioteke u Nišu na početku 21. veka je pretvaranje iz doskora klasične biblioteke u savremeni informacioni multimedijalni centar, kadrovski, organizaciono i tehnički tako osposobljen da može da ispuni sve zahteve nastavnih, naučnih i kulturnih procesa Univerziteta u Nišu, grada Niša i regiona koji mu gravitiraju.

ORGANIZACIJA BIBLIOTEKE
• Odeljenje nabavke i obrade monografskih publikacija
Poslovi: formiranje predloga nabavne politike, nabavka monografskih publikacija (u klasičnom ili elektronskom obliku), inventarisanje, signiranje, stručna i predmetna klasifikacija.
• Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija
Poslovi: formiranje predloga nabavne politike, nabavka serijskih publikacija (u klasičnom ili elektronskom obliku), inventarisanje, signiranje, stručna i predmetna klasifikacija.
• Informativno-pozajmno odeljenje
Poslovi: smeštaj, zaštita i umnožavanje bibliotečke građe, evidencija cirkulacije, informativno-referalna delatnost, međubibliotečka pozajmica, kulturna i propagandna delatnost.
• Odeljenje razvoja
Poslovi: praćenje razvoja bibliotečke delatnosti, razvoja informatičke tehnologije i automatizacije bibliotečkog poslovanja, predlaganje mera za unapređenje rada Biblioteke; održavanje lokalne računarske mreže i obuka radnika za korišćenje informatičke tehnologije.
• Opšta služba
Poslovi: pravni, finansisjki, administrativni i drugi zajednički poslovi.
Univerzitetska biblioteka je smeštena u južnom krilu zgrade Univerziteta u Nišu, pored niške tvrđave.

PROSTORNI PLAN
U prizemlju Biblioteke nalaze se magacini fondova i Odeljenje nabavke i obrade knjiga.
Prvi sprat je namenjen korisnicima Biblioteke – Informativno-pozajmno odeljenje i čitaonice.
Na drugom spratu se nalaze Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija i Opšta služba.

Pročitajte i...